Występowanie zagrożeń́ biologicznych w środowisku pracy i życia coraz częściej wymusza konieczność́ zastosowania odpowiedniego sprzętu ochrony układu oddechowego. Właściwy dobór tego typu sprzętu do zagrożeń w postaci bioaerozoli wymaga znajomości podstawowych zagadnień́ wynikających z prawodawstwa UE, jak i specyfiki Związanej z jego użytkowaniem na stanowiskach pracy [4]. W tym względzie pomocna będzie powszechnie dostępna i prosta w obsłudze aplikacja mobilna, przeznaczona do doboru i monitorowania czasu stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przez indywidualnych użytkowników [30].

Opracowana w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB aplikacja będzie przeznaczona dla pracowników oraz pracodawców i ułatwi wybór SOUO na wybranych stanowiskach pracy. Powstała ona na bazie: pomiarów parametrów mikroklimatu, rozkładu wymiarowego pyłu zawieszonego w powietrzu oraz kompleksowych analiz mikrobiologicznych na stanowiskach pracy przy hodowli zwierząt, w oczyszczalniach ścieków i sortowniach odpadów (rysunek 30).

Rysunek 30. Stanowiska pracy, na których prowadzono badania.

Intuicyjna struktura aplikacji umożliwi wprowadzenie przez użytkownika danych potrzebnych do prawidłowego doboru typu i klasy ochronnej sprzętu. Aplikacja będzie dostępna w wersji mobilnej na systemy iOS i Android a pakiety instalacyjne będzie można pobrać z konta CIOP-PIB w sklepach internetowych Apple App Store oraz Google Play.

Podstawowym zadaniem aplikacji będzie usprawnienie procesu określania typu i klasy SOUO. Proces ten będzie obejmował:

 • wybór odpowiedniego środowiska pracy (hodowla zwierząt, oczyszczalnia ścieków, sortownia odpadów)
 • zdefiniowanie parametrów charakteryzujących środowisko pracy przez wybór z listy lub wpisanie przez użytkownika danych pochodzących z oceny ryzyka (np.: temperatura, wilgotność względna i prędkości przepływu powietrza, stężenie pyłu respirabilnego, rodzaju i stężenia mikroorganizmów w powietrzu)
 • wprowadzenie indywidualnych danych związanych z użytkownikiem aplikacji (np. palenie papierosów, łącznego czasu przerw w pracy, występowanie zarostu, nietypowy kształt twarzy, stosowanie okularów korekcyjnych lub ochronnych itp.)
 • wskazanie typu i klasy SOUO z przykładową wizualizacją takiego sprzętu.
 

Ważną funkcjonalnością aplikacji będzie monitorowanie czasu użytkowania SOUO od zarejestrowania daty i czasu rozpoczęcia korzystania z niego. Użytkownik zostanie poinformowany na 15 minut przed końcem sugerowanego czasu skutecznej ochrony o potrzebie zmiany sprzętu na nowy egzemplarz. Historia użycia sprzętu będzie dostępna dla użytkownika w osobnej zakładce.

Literatura:

 1. 89/391/EWG Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 1989.
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz. Ustaw 1974, 83.
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. Ustaw Rzeczpospolitej Pol. 2018.
 4. Majchrzycka, K.; Okrasa, M.; Szulc, J. Inhalacyjne zagrożenia biologiczne a skuteczna ochrona układu oddechowego; CIOP-PIB: Warszawa 2020, 2019; ISBN 9788373733206.
 5. OSHA Hazard Recognition Available online: https://www.osha.gov/coronavirus/hazards.
 6. EN 149:2001+A1: 2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking.
 7. PN-EN 14683: 2019+AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań 2019.
 8. Wytyczne CIOP-PIB dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego.
 9. Makowski, K. Program doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego do ochrony przed nanocząstkami 2019.
 10. Brochocka, A.; Makowski, K.; Majchrzycka, K.; Grzybowski, P. Efficiency of filtering materials used in respiratory protective devices against nanoparticles. Int. J. Occup. Saf. Ergon. 2013, 19, 285–295.
 11. EN 13725 Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfactometry 2003.
 12. Krajewska, B.; Kośmider, J. Standardy zapachowej jakości powietrza. Ochr. Powietrza i Probl. Odpad. 2005, 6, 181–191.
 13. Nicell, J.A. Assessment and regulation of odour impacts. Atmos. Environ. 2009, 43, 196–206, doi:10.1016/j.atmosenv.2008.09.033.
 14. Frechen, F. State of the art of odour measurement. Int. Symp. Odor Meas. Tokyo 2003, 3, 149–155.
 15. Capelli, L.; Sironi, S.; del Rosso, R. Odor sampling: Techniques and strategies for the estimation of odor emission rates from different source types. Sensors 2013, 13, 938–955, doi:10.3390/s130100938.
 16. Burgess, J.E.; Parsons, S.A.; Stuetz, R.M. Developments in odour control and waste gas treatment biotechnology: a review. Biotechnol. Adv. 2001, 19, 35–63, doi:10.1016/S0734-9750(00)00058-6.
 17. Apgar, D.; Witherspoon, J.; Easter, C.; Bassrai, S.; Dillon, C.; Torres, E.; Corsi, R.; Forbes, B.; Quigley, C.; Ward, M.; et al. Gas phase odor treatment. In Minimization of Odors and Corrosion in Collection Systems; The Water Environment Research Foundation, 2007.
 18. Okrasa, M.; Szulc, J.; Brochocka, A.; Gutarowska, B. Application of olfactometry to assess the anti-odour properties of filtering facepiece respirators containing activated carbon nonwovens. under Rev. Int. J. Ind. Ergon.
 19. Zhuang, Z.; Benson, S.; Viscusi, D. Digital 3-D headforms with facial features representative of the current us workforce. Ergonomics 2010, 53, 661–671, doi:10.1080/00140130903581656.
 20. Makowski, K. Komfort użytkowania– ocena i klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO 2016.
 21. ISO 16900-3 Respiratory protective devices. Methods of test and test equipment. Part 3: Determination of particle filter penetration. 2015, 2015.
 22. Brochocka, A.; Makowski, K. Skuteczność filtracji – klasyfikacja i badania filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO 2016.
 23. Makowski, K.; Okrasa, M. Application of 3D scanning and 3D printing for designing and fabricating customized half-mask facepieces: A pilot study. Work 2019, 63, 125–135, doi:10.3233/WOR-192913.
 24. Prociak, A.; Rokicki, G.; Ryszkowska, J. Materiały poliuretanowe; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014;
 25. Kageoka, M., Inaoka, K., Kumaki, T., & Tairaka, Y. Low Resilience Polyurethane Slabstock Foam with Microphase Separated Morphology. J. Cell. Plast. 2000, 36, 15–28, doi:10.1177/0021955X0003600102.
 26. Przekurat, A.; Przekurat, S.; Szczepkowski, L.; Ryszkowska, J.; Auguścik, M. Sposób wytwarzania nadających się do prania wiskoelastycznych pianek poliuretanowych 2014.
 27. Polyurethane Market by Raw Material ( MDI , TDI , Polyols ), Product ( Coatings , Adhesives & Sealants , Flexible & Rigid Foams , Elastomers ), End User ( Building & Construction , Automotive & Transportation , Bedding & Furniture ) – Global Forecast to 2; 2021;
 28. Ryszkowska, J. Rola budowy chemicznej i warunków procesu wytwarzania w kształtowaniu morfologii oraz w właściwości materiaów poliuretanowych. Pr. Nauk. Politech. WARSZAWS KIEJ, Inżynieria Mater. 2011, 28.
 29. Okrasa, M.; Leszczyńska, M.; Sałasińska, K.; Szczepkowski, L.; Kozikowski, P.; Majchrzycka, K.; Ryszkowska, J. Viscoelastic Polyurethane Foams for Use in Seals of Respiratory Protective Devices. Materials (Basel). 2021, 14, 1600, doi:10.3390/ma14071600.
 30. Majchrzycka, K.; Okrasa, M. Praktyczne aspekty stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi. Uregulowania prawne i analiza badań ankietowych. Occup. Saf. – Sci. Pract. 2021, 599, 10–15, doi:10.5604/01.3001.0015.2296.