Podczas pandemii COVID-19 konieczne jest, oprócz standardowej oceny ryzyka wynikającej ze specyfiki prowadzonych czynności zawodowych, przeprowadzenie dodatkowej oceny związanej z narażeniem na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Zakłada się, że ryzyko narażenia zawodowego podczas epidemii może wahać się od bardzo wysokiego do niskiego [5]. Poziom ryzyka zależy przede wszystkim od rodzaju działalności zawodowej, możliwości zapewnienia dystansu od osób, o których wiadomo lub podejrzewa się, że są zakażone wirusem SARS-CoV-2, a także wystąpienia konieczności wielokrotnego lub dłuższego kontaktu z takimi osobami. Aby wspomóc pracodawców w określeniu odpowiednich środków zapobiegawczych można przyjąć, że ryzyko zawodowe obejmuje cztery poziomy narażenia: bardzo wysokie, wysokie, średnie i niskie.

Do zawodów o bardzo wysokim poziomie ryzyka zalicza się te, w których istnieje bardzo duży potencjał narażenia na znane lub prawdopodobne źródła zakażenia chorobą COVID-19 podczas określonych procedur medycznych, pośmiertnych lub laboratoryjnych. Do tej kategorii należą:

  • pracownicy służby zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki, dentyści, ratownicy medyczni) wykonujący procedury generujące aerozol (np. intubacja, procedury indukcji kaszlu, bronchoskopie, niektóre zabiegi i badania dentystyczne lub pobieranie próbek inwazyjnych) podczas zabiegów z pacjentami z chorobą COVID 19,
  • personel medyczny lub laboratoryjny pobierający lub zajmujący się próbkami od pacjentów zakażonych lub potencjalnie zakażonych COVID-19 (np. wykonywanie posiewów mikrobiologicznych),
  • pracownicy kostnicy przeprowadzający sekcje zwłok, które zazwyczaj obejmują procedury generujące aerozole, na ciałach osób, o których wiadomo, że były zarażone COVID-19 w chwili śmierci.
 

Wysoki poziom ryzyka zawodowego występuje w sytuacjach, gdy istnieje duży potencjał narażenia na kontakt z osobami zarażonymi lub potencjalnie zarażonymi COVID-19. Do tej kategorii należy:

  • personel medyczny i pomocniczy (np. lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy szpitala, którzy muszą wchodzić do sal pacjentów),
  • pracownicy transportu medycznego (np. operatorzy karetek) przewożący pacjentów w zamkniętych pojazdach,
  • pracownicy kostnicy zajmujący się przygotowywaniem (np. do pochówku lub kremacji) zwłok osób, o których wiadomo lub podejrzewa się, że chorowały na COVID-19 w chwili śmierci.
 

Większość pracowników narażonych na wysokie lub bardzo wysokie ryzyko z dużym prawdopodobieństwem powinna stosować nie tylko sprzęt ochrony układu oddechowego, ale ponadto inne rodzaje środków ochrony indywidualnej, w tym rękawice, odzież ochronną, osłony oczu i twarzy. Osoby, które ściśle współpracują z pacjentami, o których wiadomo lub podejrzewa się, że są zakażone wirusem SARS-CoV-2 powinny stosować filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego o najwyższej 3 klasie ochrony, w tym w szczególności półmaski filtrujące FFP3 zgodne z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2009 [6] (rysunek 20a). W przypadku wysokiego ryzyka można zastosować półmaski filtrujące o niższym poziomie ochrony tj. FFP2 według normy EN 149:2001+A1:2009 [6]. Na szczególną uwagę zasługuje zapewnienie bezpieczeństwa pracowników laboratoriów lub kostnic, którzy mogą potrzebować dodatkowej ochrony przed krwią, płynami ustrojowymi, chemikaliami i innymi materiałami, na które mogą być narażeni. Pracownicy, którzy usuwają środki ochrony indywidualnej i inne odpady zakaźne, również muszą zostać przeszkoleni i zaopatrzeni w odpowiednie środki ochrony.

Zawody o średnim poziomie ryzyka obejmują sytuacje, w których wymagany jest częsty i/lub bliski kontakt z osobami, które mogą być zakażone wirusem SARS-CoV-2, ale nie są pacjentami, którzy są lub co, do których istnieje podejrzenie zarażenia COVID-19. Taka sytuacja może wystąpić w miejscach, gdzie nie dochodzi do ciągłego przenoszenia wirusa pomiędzy kontaktującymi się osobami, ale istnieje duże prawdopodobieństwo zakażenia. Do tej grupy ryzyka należą pracownicy mający częsty kontakt z podróżnymi, którzy wracają z miejsc, w których powszechnie występuje transmisja COVID-19 lub pracownicy mający kontakt z ogółem społeczeństwa (np. szkoły, środowiska pracy o dużej gęstości zaludnienia, niektóre sklepy detaliczne o dużym natężeniu ruchu). W tym przypadku konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego o niskiej klasie ochrony FFP1 lub masek medycznych (chirurgicznych, rysunek 20b) zgodnych z wymaganiami normy EN 14683:2019+AC:2019 [7]. Ponadto może wystąpić potrzeba zastosowania osłony oczu i twarzy oraz ochrona rąk. Dodatkowe wyposażenie będzie zależało od rodzaju wykonywanych zadań.

Za zawody o niskim poziomie ryzyka narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV- 2 należy uznać te, których pracownicy mają minimalny kontakt ze społeczeństwem i innymi współpracownikami. W tym przypadku nie są wymagane dodatkowe środki ochrony indywidualnej, w tym sprzęt ochrony układu oddechowego. Pracodawcy powinni zapewnić, aby wszystkie standardowo wymagane środki zapewniające bezpieczeństwo pracowników przed innymi zagrożeniami w pracy nadal działały niezawodnie. W tym kontekście warta podkreślenia jest potrzeba usprawniania systemów bezpieczeństwa, w taki sposób, aby w miarę możliwości ograniczyć stosowanie środków ochrony indywidualnej. Jest to związane z możliwością wystąpienia niedoborów tych środków dla pracowników narażonych na bardzo duże i duże ryzyko zakażenia, tak jak to miało miejsce na początku pandemii COVID-19.

a)
b)
c)

Rysunek 20. Przykłady a) półmaski filtrującej, b) maski medycznej oraz c) maski nieochronnej.

Dla pracowników zatrudnionych w zawodach o niskim ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ale zatrudnionych w warunkach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego zaleca się stosowanie masek nieochronnych (rysunek 20c). Są to wyroby, które nie spełniają wymagań związanych z oznakowaniem wyrobów znakiem CE, określonych w odpowiednich przepisach harmonizacji UE, i nie są zaliczane ani do ochronnych półmasek filtrujących ani masek medycznych. CIOP-PIB opracował wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla tego typu wyrobów, które zamieszczono na stronach internetowych Instytutu [8]. Materiał, z którego wykonana jest tego typu maska przyczynia się do zmniejszenia ilości dużych kropli wydobywających się z dróg oddechowych podczas mówienia, kichania lub kaszlu. Stosowanie tego typu masek ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów od potencjalnie zakażonych osób, ale nie stanowi ochrony przed wdychaniem wirusa SARS-CoV-2. Maski tego typu nie mogą zastąpić odpowiednich środków ochrony układu oddechowego (np. półmasek filtrujących FFP2 lub FFP3) lub masek medycznych (chirurgicznych) w miejscach pracy, w których zalecane lub wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej w celu ochrony użytkownika. Stosowanie masek nieochronnych jest ważnym elementem zdrowia publicznego, niemniej jednak pracodawcy nie powinni wymagać od pracowników stosowania tego typu maski przez cały czas trwania zmiany roboczej. W tym celu konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych, w tym przerw w pracy.