Filtrujący sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza zawiera element oczyszczający, części twarzowej (np. maski lub półmaski) oraz zasilanej dmuchawy noszonej przez użytkownika, która dostarcza oczyszczone powietrze do części twarzowej. Powietrze usuwane jest spod części twarzowej przez zawór wydechowy.

Rysunek 9. Przykład filtrującego sprzętu ze wspomaganiem przepływu powietrza.

Filtrujący sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza powinien spełniać wymagania, zawarte w normie PN-EN 12942 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowanie.”

Klasyfikacja tego typu sprzętu wyróżnia trzy klasy ochrony zależne od wymaganej wartości przecieku wewnętrznego przy włączonej/wyłączonej dmuchawie oraz penetracji.

 • Klasa TMP1: 5%/5%/5%,
 • Klasa TMP2: 0,5%/1%/0,5%,
 • Klasa TMP3: 0,05%/0,1%/0,05%.
 

Poszczególne elementy sprzętu powinny być oznakowane, aby były identyfikowalne. Znakowanie części twarzowej powinno zawierać co najmniej:

 • nazwę, znak towarowy lub inne oznaczenie identyfikujące producenta,
 • rozmiar, jeśli jest dostępnych więcej niż jeden,
 • znak identyfikujący typ,
 • rok produkcji.
 

Znakowanie dmuchawy i obudowy akumulatora powinno zawierać co najmniej:

 • nazwę, znak towarowy lub inne oznaczenie identyfikujące producenta,
 • znak identyfikujący typ,
 • jeśli dotyczy, wskazanie, że sprzęt jest bezpieczny w użytkowaniu w atmosferze zagrożonej wybuchem i odniesienie do odpowiedniej normy polskiej lub europejskiej,
 • rok produkcji,
 • numer i rok wydania właściwej normy polskiej lub europejskiej,
 • zdanie „Patrz informacje producenta w oficjalnym języku kraju przeznaczenia lub odpowiedni piktogram.
 

Elementy oczyszczające powinny zawierać informacje zgodne z odpowiednimi normami, dla tego typu sprzętu.