Maska jest częścią twarzową pokrywającą oczy, nos, usta i podbródek (rysunek 12). Posiada zawór lub zawory wydechowe ułatwiające oddychanie. Może być stosowana z 1 lub 2 elementami oczyszczającymi (np. filtrem, pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem) lub aparatem oddechowym.

Rysunek 12. Przykład maski.

Maski powinny spełniać wymagania normy PN-EN 136 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie” [9].

Wyróżnia się trzy klasy masek:

  • Klasa 1: do lekkiego stosowania,
  • Klasa 2: do ogólnego stosowania,
  • Klasa 3: do specjalnego stosowania.
 

Znakowanie masek powinno obejmować co najmniej:

  • nazwę, znak firmowe lub inny środek identyfikacji producenta,
  • numer i rok właściwej normy polskiej lub Europejskiej,
  • klasę maski poprzedzoną literami CL,
  • datę produkcji (przynajmniej rok; w przypadku gdy starzenie może warunkować prawidłowość funkcjonowania części składowych).