Nanoaerozole to zawieszone w powietrzu cząstki o wymiarach nanometrycznych, tj. takich których jeden z wymiarów nie przekracza 100 nm. Na chwilę obecną brakuje na rynku środków ochrony indywidualnej wyrobów przeznaczonych do zabezpieczenia użytkownika przed nanoobiektami, w tym nanoaerozolami. Ze względu na brak jednolitych przepisów określających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla większości substancji chemicznych występujących w postaci aerozoli zawierających nanocząstki, przy doborze odpowiedniego typu sprzętu ochrony układu oddechowego zaleca się zastosowanie zasad analogicznych jak w przypadku substancji rakotwórczych. Należy zatem zastosować sprzęt ochrony układu oddechowego o najwyższej klasie i skuteczności ochrony.

Zgodnie z opracowanym w CIOP-PIB programem doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząsteczkami [9], w przypadku narażenia związanego z występowaniem w atmosferze środowiska pracy nanoaerozoli zalecane jest stosowanie, m.in.:

  • filtrującego sprzętu ze wspomaganiem przepływu skompletowanego z maską lub półmaską,
  • sprzętu oczyszczającego z wymuszonym przepływem powietrza skompletowanego z kapturem lub hełmem,
  • maski lub półmaski skompletowanej z filtrami klasy P3.
 

Więcej informacji na temat doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami zamieszczono w poradniku dostępnym na stronach internetowych CIOP-PIB (rysunek 21).

Rysunek 21. Poradnik doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami.

Z uwagi na charakter oddziaływania nanoaerozoli na organizm człowieka konieczne było opracowanie specyficznej metody oceny skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO) z wykorzystaniem nanocząstek [10]. Opracowana metodyka badań stanowi narzędzie wspomagające producentów w procesie projektowania nowoczesnego filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami, a kryteria oceny sprzętu pomogą pracodawcom w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka innymi metodami.