Zadaniem ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego jest ochrona użytkownika podczas ewakuacji. Wymusza to spełnienie przez tego typu sprzęt nieco innych wymagań bowy zakresie parametrów ochronnych i użytkowych niż w przypadku sprzętu przeznaczonego do wykonywania czynności zawodowych. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci odrębnych dokumentów normatywnych dla tej grupy sprzętu.

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego można podzielić na dwie grupy, tj. sprzęt oczyszczający, którego dotyczy niniejsza broszura oraz sprzęt izolujący (rysunek 14).

Rysunek 14. Podział ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego (źródło: CIOP-PIB, [2])