Filtrujący sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza składa się z części twarzowej (np. hełm, kaptur), do której dostarczane jest powietrze poprzez element oczyszczający połączony za pomocą węża dmuchawą noszoną przez użytkownika.

Rysunek 10. Przykład sprzętu z wymuszonym przepływem powietrza.

Sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 12941 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur. Wymagania, badanie, znakowanie.”

Wyróżnia się trzy klasy sprzętu z wymuszonym przepływem powietrza zależne od wymaganej wartości przecieku wewnętrznego i wartości penetracji.

 • Klasa THP1: 10%,
 • Klasa THP2: 2%,
 • Klasa THP3: 0,2%.
 

Podzespoły i elementy mające wpływ na bezpieczeństwo powinny być tak oznakowane, aby były identyfikowalne. Znakowanie kompletnego filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powinno zawierać nazwę klasy ochrony.

Znakowanie kaptura i hełmu powinno zawierać co najmniej:

 • nazwę, znak towarowy lub inne oznaczenie identyfikujące producenta,
 • rozmiar, jeśli jest dostępnych więcej niż jeden,
 • znak identyfikujący typ,
 • rok produkcji,
 • znakowanie wg wymagań normy EN 397.
 

Dmuchawa i obudowa akumulatora powinny zawierać informacje:

 • nazwę, znak towarowy lub inne oznaczenie identyfikujące producenta,
 • znak identyfikujący typ,
 • jeśli dotyczy, wskazanie, że sprzęt jest bezpieczny w użytkowaniu w atmosferze zagrożonej wybuchem i odniesienie do odpowiedniej normy polskiej lub europejskiej,
 • rok produkcji,
 • numer normy EN 12941,
 • zdanie „Patrz informacje producenta w oficjalnym języku kraju przeznaczenia lub odpowiedni piktogram.
 

Elementy oczyszczające powinny zawierać informacje zgodne z odpowiednimi normami, dla tego typu sprzętu.