Rolą oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego jest oczyszczanie powietrza w strefie oddychania pracownika ze szkodliwych substancji takich, jak aerozole, pary i gazy [1,3,4]. Stosowany jest on wówczas, gdy stężenie zanieczyszczeń w atmosferze środowiska pracy przekracza wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) na stanowisku pracy [5]. Klasyfikacja tego typu sprzętu obejmuje trzy podstawowe grupy: sprzęt filtrujący, pochłaniający oraz filtrująco-pochłaniający (rysunek 5).

Rysunek 5. Podział oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego.

Filtrujący sprzętu ochrony układu oddechowego stosowany jest wówczas gdy atmosferze środowiska pracy występują zanieczyszczenia w postaci pyłów, dymów lub mgieł.

Pochłaniający sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany jest wówczas, gdy atmosferze środowiska pracy występują zanieczyszczenia w postaci par i gazów.

Filtrująco-pochłaniający sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany jest wówczas gdy w atmosferze środowiska pracy występując zarówno zanieczyszczenia w postaci pyłów, dymów lub mgieł oraz w postaci par i gazów.

Więcej informacji na temat wybranych rodzajów oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego znajdziesz klikająć w kafelek poniżej.