Półmaska filtrująca składa się z połączonych na obrzeżu układów włóknin filtracyjnych. Osłania nos, usta i brodę użytkownika (rysunek 8). Często, w celu poprawy warunków oddychania, montuje się w nich zawór wydechowy. Półmaski filtrujące są wyposażone w nagłowie, które stanowi układ taśm pasmanteryjnych, gumowych, lateksowych, zapinek lub zauszników. W półmaskach bez zaworu wydechowego przepływ powietrza w fazie wdechu i wydechu następuje przez materiał filtrujący, a w półmaskach z zaworem wydechowym przez materiał filtrujący i zawór wydechowy.

Rysunek 8. Przykłady półmasek filtrujących.

Półmaski filtrujące powinny spełniać wymagania normy PN-EN 149 „Sprzęt ochronny układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badania, znakowanie” [8].

Półmaski filtrujące są klasyfikowane (i znakowane) w odniesieniu od ich skuteczności filtracji i maksymalnego dopuszczalnego całkowitego przecieku wewnętrznego.

Tabela 3. Klasyfikacja półmasek filtrujących.

Znanowanie półmasek filtrujących powinno obejmować co najmniej:

  • nazwę producenta lub znak towarowy identyfikujący producenta,
  • adres producenta
  • znak CE i numer jednostki notyfikowanej prowadzącej nadzór nad wyrobem
  • numer serii lub datę produkcji
  • znakowanie identyfikujące typ półmaski,
  • symbol właściwej klasy ochrony,
  • symbol NR, jeśli półmaska przeznaczona jest do użycia w ciągu jednej zmiany roboczej lub symbol R, jeśli półmaska przeznaczona jest do użycia wielokrotnego,
  • półmaski filtrujące, które pozytywnie przeszły badanie zatkania pyłem dolomit owym powinny być oznakowane literą D.