Filtry składają się z układu włóknin filtracyjnych połączonych ze sobą na obwodzie (filtry płaskie, rysunek 6); luźnych włókien lub układu włóknin filtracyjnych, zamkniętych w obudowie umożliwiającej swobodny przepływ powietrza (filtry kapsułowane, rysunek 6) lub włókniny plisowanej z otworem wylotowym i łącznikiem gwintowym lub bagnetowym (filtry kasułowane z łacznikiem, rysunek 6). Filtry dopiero po skompletowaniu z odpowiednią częścią twarzową (np. maską lub półmaską) stanowią sprzęt o zróżnicowanym stopniu skuteczności. Zasada ich działania polega na wychwytywaniu czastek zanieczyszczeń ze strumienia przepływającego powietrza przez materiał filtracyjny.

Rysunek 6. Przykłady filtrów.

Filtry powinny spełniać wymagania, zawarte w normach PN-EN 143 „Sprzęt ochronny układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie” [6].

Klasyfikacja filtrów odnosi się bezpośrednio do ich skuteczności filtracji dwóch aerozoli testowych: mogły oleju parafinowego oraz aerozolu chlorku sodu (Tabela 1.).

Tabela 1. Klasyfikacja filtrów.

Filtry, których materiał filtrujący jest umieszczony wewnątrz obudowy (filtry kapsułowane) powinny wyróżniać się białą barwą obudowy lub białą etykietą oraz posiadać co najmniej oznaczenie:

  • klasy i typu filtra,
  • informację, że filtr jest przeznaczony do sprzętu dwufiltrowego (jeśli dotyczy),
  • numer i rok wydania właściwej normy polskiej lub europejskiej,
  • przynajmniej rok dopuszczalnego okresu przechowywania,
  • nazwę producenta lub znak towarowy identyfikujący producenta,
  • napis w oficjalnym języku kraju przeznaczenia: „Patrz informacje podane przez producenta” lub odpowiedni piktogram
  • znak identyfikujący typ wyrobu.
 

Filtry wykonane w całości z materiału filtracyjnego (bez obudowy) powinny mieć oznakowanie zawierające przynajmniej odpowiedni typ i klasę filtru oraz znak identyfikujący wyrób.

Jeśli na filtrze nie umieszczono któregokolwiek z wyżej wymienionych oznaczeń powinno być ono uwzględnione na opakowaniu jednostkowym filtra. Bez konieczności otwierania opakowania powinny być widoczne informację o roku wygaśnięcia dopuszczalnego okresu przechowywania, znak identyfikujący wyrób i zalecane warunki przechowywania.