Ucieczkowe aparaty regeneracyjne powinny spełniać wymagania normy EN 1379 [15]. Sprzęt jest zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, że gaz oddechowy jest wydychany przez część twarzową do obiegu, w którego skład wchodzi pochłaniacz i worek oddechowy, z którego jest możliwe wykonanie wdechu. Pochłaniacz zawiera substancję chemiczną pochłaniającą wydychany dwutlenek węgla i opcjonalnie wilgoć, jednocześnie generując tlen. Przepływ gazu może mieć charakter wahadłowy lub odbywać się w obiegu zamkniętym. Nadmiar gazu jest usuwany poprzez zawór upustowy.

Literatura:

 1. Bociek, K.; Makowski, K. Zasady doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego; CIOP-PIB: Warszawa, 2003;
 2. Okrasa, M. Ucieczkowy oczyszczający sprzęt ochrony układu oddechowego 2019, 1–40.
 3. Majchrzycka, K.; Okrasa, M.; Szulc, J. Inhalacyjne zagrożenia biologiczne a skuteczna ochrona układu oddechowego; CIOP-PIB: Warszawa 2020, 2019; ISBN 9788373733206.
 4. Majchrzycka, K. Środki ochrony układu oddechowego; Główny Inspektorat Pracy: Warszawa, 2012;
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. Ustaw Rzeczpospolitej Pol. 2018.
 6. PN-EN 143:2000+AC:2002, Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie.
 7. PN-EN 14387+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e). Wymagania, badanie, znakowanie.
 8. EN 149:2001+A1: 2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking.
 9. PN-EN 136:2001 Sprzęt ochrony ukłądu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie. 2001.
 10. EN 405:2001+A1:2009 – Respiratory protective devices. Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles. Requirements, testing, marking 2009.
 11. DIN 58647-7 Respiratory protective devices for self-rescue – Part 7: Filtering devices for self-rescue; requirements, testing, marking.
 12. EN 403:2004 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Sprzęt wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru. Wymagania, badanie, znakowanie. 2004.
 13. EN 402:2003 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika. Wymagania, badanie, znakowanie 2003.
 14. EN 1146:2005 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur. Wymagania, badanie, znakowanie. 2005.
 15. EN 13794:2002 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Ucieczkowe aparaty regeneracyjne. Wymagania, badanie, znakowanie 2002.