Pojawianie się impulsów akustycznych, często w losowych momentach czasu, oznacza konieczność nieprzerwanego stosowania ochronników słuchu. Coraz częściej pasywne ochronniki słuchu są zastępowane ochronnikami słuchu z regulowanym tłumieniem. Te drugie umożliwiają prowadzenie sprawnej komunikacji werbalnej, bez potrzeby ich zdejmowania, w momentach względnej ciszy. Jednocześnie, podczas korzystania z ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem  w obecności hałasu impulsowego korzystne by było, aby nie występowało pogorszenie możliwości rozumienia mowy w porównaniu z pasywnymi ochronnikami słuchu. Ponadto, zamieszczone w Tab. 3 wyniki eksperymentalnych badań zrozumiałości mowy podczas stosowania ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem pokazują, że wśród tego rodzaju ochronników słuchu znaleźć można modele, które oprócz tego, że nie pogarszają zrozumiałości mowy, to nawet znacznie ją poprawiają (ochronniki oznaczone jako C i D). Zatem stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsów akustycznych jest korzystną alternatywą względem pasywnych ochronników słuchu.

Tabela 3. Zrozumiałość mowy wyrażająca procentowo liczbę poprawnie rozpoznanych elementów testu wyrazowego w stosunku do liczby słów odtworzonych podczas pomiaru, zmierzona w dwóch trybach użytkowania ochronników słuchu. Zamieszczono również wartości różnic zrozumiałości mowy wynikające ze zmiany trybu użytkowania ochronników słuchu.