Jedną z możliwości doboru pasywnych (bez układów elektronicznych) ochronników słuchu w przypadku ich użytkowania w obecności hałasu impulsowego jest wykorzystanie metody obliczeniowej „Method for assessing the sound attenuation of a hearing protector for impulsive noise” z Załacznika informacyjnego B normy PN-EN 458:2016 [4] . Przeprowadzenie obliczeń pozwalających dobrać ochronniki słuchu pod względem wartości szczytowego poziomu dźwięku C możliwe jest z wykorzystaniem odpowiednio skorygowanych danych ochronnika słuchu, tj. ich parametrów H, M lub L (wysoko-, średnio- i niskoczęstotliwościowy parametr tłumienia). W przypadku równoważnego poziomu dźwięku A stosowane są omówione wcześniej standardowe metody doboru ochronników słuchu opisane w normie PN-EN 458:2016 [4] tj. metodę pasm oktawowych (uznawana za najdokładniejszą), metodę HML lub metodę SNR.

W przypadku szczytowego poziomu dźwięku C (LCpeak), uzyskanie informacji o stopniu ograniczania tego parametru wymaga przeprowadzania obliczeń w sposób zależny od tego, do którego typu hałasu spośród trzech zdefiniowanych w normie, zalicza się rozpatrywane źródło hałasu. W związku z tym, że dany ochronnik słuchu w różnym stopniu ogranicza impulsy akustyczne wytwarzane przez różne źródła, źródła te podzielono na 3 grupy, tzw. typy hałasu (typ 1, 2 i 3). Podział źródeł hałasu swoje źródło ma w analizie zakresów częstotliwości na które przypadają dominujące składowe widmowe energii sygnału wytwarzanego przez określone źródło. W przypadku, gdy dominująca zawartość składowych sygnału przypada na zakres niskich częstotliwości, źródło hałasu zalicza się do typu hałasu 1, wartość parametru L’Cpeak pod ochronnikiem słuchu obliczana jest jako różnica wartości parametru LCpeak  hałasu zmierzonego w potencjalnym miejscu przebywania osoby i wartości parametru L ochronników słuchu pomniejszonej o 5 dB. W przypadku, gdy w sygnale dominują składowe z zakresu średnich oraz wysokich częstotliwości, źródło hałasu zalicza się do typu hałasu 2. Wtedy wartość parametru L’Cpeak pod ochronnikiem słuchu obliczana jest jako różnica wartości parametru LCpeak zmierzonego w potencjalnym miejscu przebywania osoby i wartości parametru M ochronników słuchu pomniejszonej o 5 dB. W przypadku, gdy dominująca zawartość składowych sygnału przypada na zakres wysokich częstotliwości, źródło zalicza się do typu hałasu 3. Wtedy wartość parametru L’Cpeak pod ochronnikiem słuchu obliczana jest jako różnica wartości parametru LCpeak zmierzonego w potencjalnym miejscu przebywania osoby i wartości parametru H ochronników słuchu.