Metoda HML polega na obliczaniu poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu na podstawie zmierzonych wartości równoważnego poziomu dźwięku C i A hałasu na stanowisku pracy oraz wartości parametrów H, M i L ochronników słuchu.

W pierwszej kolejności należy oszacowania różnicę pomiędzy wartościami równoważnego poziomu dźwięku C i A hałasu na stanowisku pracy. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami równoważnego poziomu dźwięku C i A jest nie większa od 2 dB, przewidywaną redukcję hałasu PNR (ang. predicted noise level reduction) należy wyznaczyć ze wzoru (2), jeżeli natomiast jest większa od 2 dB – ze wzoru (3).

gdzie:

LC – równoważny poziom dźwięku C na stanowisku pracy, dB,

LA – równoważny poziom dźwięku A na stanowisku pracy, dB,

H – tłumienie hałasu wysokoczęstotliwościowego, dB,

M – tłumienie hałasu średnioczęstotliwościowego, dB,

L – tłumienie hałasu niskoczęstotliwościowego, dB.

Po określeniu wartości PNR, oszacowanie poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu polega na odjęciu wartości PNR od wartości równoważnego poziomu dźwięku A na stanowisku pracy:

gdzie:

LA – poziom dźwięku A na stanowisku pracy, dB,

PNR – obliczone przewidywane obniżenie poziomu hałasu, dB.

Końcowy wynik należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej.