Metoda HML polega na obliczaniu poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu na podstawie zmierzonych wartości równoważnego poziomu dźwięku C hałasu na stanowisku pracy oraz wartości parametru SNR ochronników słuchu.

Poziom dźwięku A pod ochronnikiem słuchu wylicza się ze wzoru:

gdzie:

            LC – równoważny poziom dźwięku C na stanowisku pracy, dB,

            SNR – jednoliczbowa ocena właściwości ochronnych, dB.

Końcowy wynik należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej.