Układ elektroniczny wbudowany w ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem kształtuje dźwięk docierający do użytkownika tych ochronników. Zalecane jest, aby dobór ochronników słuchu tego rodzaju, w przypadku obecności hałasu impulsowego odbywał się według zasad przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecane sposoby doboru ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w przypadku ich użytkowania w obecności hałasu impulsowego oraz hałasu impulsowego wytwarzanego na tle hałasu ustalonego.

Sposób wykorzystania metody obliczeniowej wg Załączników A i B normy PN-EN 458:2016 [4] przedstawiono punktach tego rozdziału. Sposób przeprowadzania obliczeń przy użyciu metody wg Załącznika informacyjnego C normy PN-EN 458:2016 [4] z wykorzystaniem poziomów granicznych H, M, L przedstawiono poniżej. Należy dodać uwagę, że poziomów granicznych H, M, L nie należy mylić z wysoko-, średnio- i niskoczęstotliwościowymi parametrami tłumienia, oznaczanymi w odnośnych miejscach normy tymi samymi literami.

W przypadku doboru ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem ze względu na równoważny poziomu dźwięku A, wykorzystywane są poziomy graniczne H, M, L. Na ich podstawie można sprawdzić czy parametry hałasu LCeq i LAeq, prowadzą do spełnienia kryterium graficznego. Sprawdzić należy czy równoważny poziom dźwięku A jest mniejszy niż 85 dB, co ma miejsce, gdy punkt danych reprezentujący parametry hałasu, naniesiony na przeznaczony do tego celu wykres znajdzie się poniżej linii kryterialnej. Wykres ten powinien być przygotowany tak, że jego oś pozioma służy do zaznaczania wartości różnic LCeq i LAeq. W charakterystycznych punktach tej osi tj. -2, 2 oraz 10 dB należy odpowiednio zaznaczyć wartości poziomów granicznych H, M i L podawane w instrukcji dla użytkownika ochronników słuchu. Połączenie wymienionych punktów wyznaczy linię kryterialną. Na wykres należy nanieść również punkt danych reprezentujący parametry hałasu: na osi pionowej określona jest wartością LAeq, na osi poziomej ustanowiony różnicą wartości LCeq i LAeq. Przykładowy wykres obrazujący zasadę doboru zamieszczono na rys. 10.

Rys.10. Sposób doboru ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem wg Załącznika informacyjnego C normy PN-EN 458:2016 [4] z wykorzystaniem poziomów granicznych H, M, L. Dane liczbowe: LAeq = 105,2 dB, LCeq = 105,4 dB (LC-LA = 0,2 dB); Poziomy graniczne: H = 105 dB, M = 95 dB, L = 90 dB.