Metoda pasm oktawowych polega na obliczaniu poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu na podstawie zmierzonych wartości poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych w zakresie 125–8000 Hz hałasu na stanowisku pracy oraz wartości średniego tłumienia dźwięku i odchylenia standardowego tego tłumienia.

Poziom dźwięku A pod ochronnikiem słuchu L’A oblicza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Lf – poziom ciśnienia akustycznego hałasu w paśmie oktawowym o częstotliwości środkowej f, dB

KAf  – wartość poprawki według krzywej korekcji A (tabela 1), dB,

mf – średnie tłumienie dźwięku ochronnika słuchu, dB,

sf – odchylenie standardowe tłumienia dźwięku, dB,

f – częstotliwość środkowa pasma oktawowego z zakresu 125–8000 Hz.

 

Końcowy wynik należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej.

Tabela 1. Wartość poprawki według krzywej korekcji A.