Każdy użytkowany egzemplarz odzieży ochronnej powinien być kontrolowany przed i po użytkowaniu przez wykwalifikowane osoby. Podczas rutynowej kontroli wyrobów należy sprawdzać wszystkie oznaki uszkodzeń fizycznych wynikających z działania czynników mechanicznych (rozprucia, rozdarcia, przecięcia) oraz czynników powodujących zagrożenie w środowisku pracy (uszkodzenia, zmiany wyglądu w tym zmiany barwy powstałe w wyniku działania czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych, gorących, atmosferycznych), zanieczyszczenia oraz braki elementów odzieży. Taki przegląd jest istotny w celu upewnienia się, że odzież będzie zapewniała wystarczającą ochronę. Jedynie wyroby nieuszkodzone mogą być użytkowane przez pracowników. Uszkodzona odzież ochronna może być naprawiana tylko przez serwis, który zapewniają wyspecjalizowane jednostki lub producenci przez przeszkolone i upoważnione osoby.    

Kontrola stanu technicznego odzieży ochronnej powinna obejmować:

  • Sprawdzenie czy upłynął już okres, w którym odzież ochronna zachowuje swoje właściwości ochronne (posługując się informacją zawartą w instrukcji użytkowania i znakowaniem);
  • Sprawdzenie czy nie została przekroczona liczba cykli konserwacji (posługując się informacją zawartą w instrukcji użytkowania i znakowaniem);
  • Ocenę wizualną mającą na celu stwierdzenie czy nie wystąpiły uszkodzenia.

 

Przykładowe publikacje CIOP-PIB: 

Zasady bezpiecznego użytkowania odzieży ochronnej ze względu na uszkodzenia po zmęczeniu mechanicznym dostęp:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=31894&html_tresc_id=31908&html_klucz=19558&html_klucz_spis=

Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych dostęp:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=31894&html_tresc_id=31911&html_klucz=19558&html_klucz_spis=