Wobec znaczącego postępu wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, automatyzacji procesów produkcyjnych dostęp do najnowszej i zweryfikowanej wiedzy, producentów odzieży ochronnej, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas pracy oraz decyzje podejmowane na różnych poziomach zarządzania, może znacząco wpłynąć na to, że na stanowiska pracy będzie trafiać odzież ochronna bezpieczna i spełniająca wymagania użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ważny jest właściwy dobór odzieży ochronnej, spełniającej wymagania użytkowników, a następnie zapewnienie odpowiednich warunków jej stosowania. W tym procesie duże znaczenie ma stosowanie przez wszystkich uczestników procesu dostarczania odzieży ochronnej na rynek, a następnie na stanowiska pracy,  obowiązujących przepisów w postaci rozporządzeń, norm, wytycznych, jak również wiedza o dobrych praktykach. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki decydujące jest zapewnienie szybkiego dostępu do najnowszej i przede wszystkim zweryfikowanej wiedzy na wszystkich etapach procesu zapewniającego w konsekwencji bezpieczeństwo pracownika stosującego odzież ochronną. 

Wybór rodzaju odzieży ochronnej przeznaczonej do stosowania na stanowiskach pracy, a następnie określenie zasad jej bezpiecznego stosowania, zależy przede wszystkim od zidentyfikowanych zagrożeń oraz warunków na danym stanowisku pracy. Stosowana odzież ochronna powinna chronić przed zidentyfikowanymi zagrożeniami i nie powodować (poprzez niewłaściwy dobór, a także nieodpowiedni sposób jej stosowania) zwiększenia zagrożenia. Odzież ochronna najczęściej jest klasyfikowana z punktu widzenia jej właściwości ochronnych, wynikających z niebezpiecznych czynników na stanowiskach pracy. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy są charakterystyczne dla różnych branż przemysłu, stanowisk i wykonywanych prac, ale często również są jednakowe w różnych branżach. Dlatego też interaktywna baza wiedzy powinna umożliwić dotarcie do istotnych, poszukiwanych informacji na kilku poziomach: poprzez zidentyfikowane zagrożenia lub branże gospodarki czy grupy zawodowe.  

Prawidłowy dobór odzieży ochronnej na podstawie aktualnej bazy wzorów odzieży ochronnej spełniającej wymagania obowiązujących przepisów (posiadających certyfikaty badania typu UE) powinien opierać się również na aktualnym stanie wiedzy w danym obszarze, która powstaje w wyniku prowadzonych badań naukowych a także ustaleń instytucji europejskich i krajowych, grup specjalistów kreujących określone ustalania w wyniku dyskusji. Dotyczy to również informacji dotyczących zasad stosowania odzieży ochronnej.

W procesach związanych z doborem odzieży ochronnej, w działaniach organów nadzoru rynku, ustaleniach instytucji i resortów zajmujących się określoną branżą lub środowiskiem pracy istotne jest, aby podejście było jednolite i oparte na najnowszych ustaleniach i informacjach.  Obecnie wiedza na temat aktualnych wymagań dla odzieży ochronnej, zasad doboru, ustaleń organów europejskich oraz wyników badań naukowych z tego zakresu jest rozproszona i nieuporządkowana. Istniejące informacje nie są ze sobą powiązane. Bardzo wiele ustaleń oraz dokumentów istotnych z punktu widzenia producentów odzieży ochronnej oraz nadzoru rynku powstaje w instytucjach  europejskich, na poziomie różnych grup roboczych m. in. jednostek notyfikowanych z zakresu odzieży ochronnej na poziomie horyzontalnym (Horizontal Commitee)  i pionowym  (VG5) – organów nadzoru (PPE ADCO). Normy przedstawiające wymagania odzieży tworzone są na poziomie europejskim (CEN) oraz krajowym (PKN).