Rolnictwo jest jedną z najstarszych, a zarazem podstawowych dziedzin gospodarki. Głównym celem rolnictwa jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego. Płody rolne obejmują przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego, wskutek uprawy roli oraz pochodzenia zwierzęcego, dzięki chowie i hodowli zwierząt. Rolnictwo zapewnia również produkowanie surowców przemysłowych (np. włókna roślinnego, skór, używek) w celu zaspokojenia potrzeb nieżywnościowych człowieka. Rolnictwo skupia przede wszystkim osoby zajmujące się produkcją roślinną polową, sadownictwem, warzywnictwem oraz produkcją zwierzęcą uzyskiwaną w chowie zwierząt gospodarskich, pszczelarstwie oraz rybactwie słodkowodnym. Prace wykonywane w gospodarstwach rolnych cechują się niezwykłą różnorodnością, która jest rzadko spotykana w innych branżach. Duże zróżnicowanie prac, wykorzystujące różnorodne narzędzia, maszyny i sprzęty, sezonowe nasilenie oraz konieczność ich wykonywania bez względu na warunki atmosferyczne i środowiskowe powodują liczne zagrożenia, prowadzące do wypadków. Zawód rolnika powiązany jest z wysokim ryzykiem utraty zdrowia lub w skrajnych przypadkach życia. Specyfika i różnorodność prac rolniczych powoduje wiele zagrożeń, które wymagają zapobieganiu lub minimalizacji, m. in. dzięki użyciu odpowiednich środków ochrony osobistej. Do głównych czynników ryzyka, stanowiących niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia osób zatrudnionych w sektorze rolniczym należą:

  • czynniki mechaniczne;
  • czynniki chemiczne i pyły;
  • czynniki biologiczne;
  • hałas i drgania mechaniczne;
  • czynniki atmosferyczne;
  • oddziaływanie prądu elektrycznego;
  • upadek z wysokości.