Wiele stanowisk pracy w warunkach przemysłowych wymaga równoczesnego stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed różnymi zagrożeniami. Na szczególną uwagę zasługują hełmy ochronne, które należą do najczęściej stosowanych środków ochrony indywidualnej. Hełmy ochronne są najczęściej stosowane z:

  • odzieżą ochronną ( kominiarkami, ocieplaczami podhełmowymi, tunelami ocieplającymi, kapturami),
  • środkami ochrony oczu i twarzy (okularami i goglami ochronnymi),
  • środkami ochrony układu oddechowego (półmaskami i maskami).
 

Jeżeli analiza ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy wykaże konieczność łącznego stosowania różnych rodzajów środków ochrony indywidualnej należy podjąć działania zmierzające do ich prawidłowego doboru. Przez prawidłowy dobór jest tu rozumiane:

  • optymalne dopasowanie do zabezpieczenia przed danym zagrożeniem np. dla hełmów ochrona przed spadającymi obiektami,
  • możliwość łącznego stosowania z innymi środkami ochrony indywidualnej.
 

Problematykę łącznego stosowania hełmów z innymi środkami ochrony indywidualnej przedstawiono w publikacjach [21, 22], które prezentują zarówno aspekt utylitarny jak i naukowy tego zagadnienia. Dla potrzeb samodzielnego sprawdzenia możliwości łącznego stosowania przemysłowych hełmów ochronnych z innymi rodzajami środków ochrony indywidualnej przygotowano wytyczne [23], które są umieszczone w serwisie internetowym CIOP-PIB. Stosując przedstawione metody sprawdzenia należy pamiętać, że pierwszym krokiem w kierunku doboru sprzętu ochronnego do łącznego stosowania jest zapoznanie się i spełnienie wytycznych producentów tego sprzętu. W następnej kolejności należy dokonać samodzielnego sprawdzenia, które uwzględni indywidualne cechy użytkownika np. wymiary głowy.   Przykłady metod samodzielnego sprawdzania przedstawiono na rys. 8 i 9.

Rys. 8. Przykład sprawdzania prawidłowego osadzenia hełmu na głowie z założoną kominiarką chroniącą przed zimnem

Rys. 9. Przykład sprawdzania prawidłowej współpracy hełmu z okularami i goglami ochronnymi