Górnictwo to dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką, wzbogacaniem, tzn. obniżeniem zawartości zanieczyszczeń  w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowych. Wydobywanie surowców przeprowadzane jest na różne sposoby, dlatego wyróżnia się trzy rodzaje kopalni:

 • odkrywkowe – kopalnie, w których prace wydobywcze przebiegają na powierzchni, a proces wydobywczy odbywa się przez odkrywanie kolejnych warstw surowców;
 • głębinowe – kopalnie, w których złoża eksploatuje się w głębi ziemi, a proces wydobycia kopaliny na powierzchni odbywa się szybek lub sztolnią;
 • otworowe – kopalnie, gdzie złoża eksploatuje się z głębi ziemi za pomocą specjalnie przygotowanych i uzbrojonych odwiertów wiertniczych.
  

Przedmiotem eksploatacji górniczej jest złoże, tj. naturalne nagromadzenie kopalin, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Eksploatację górniczą poprzedzają poszukiwania i badania geologiczne, roboty górnicze udostępniające złoże oraz roboty przygotowawcze. Badania geologiczne określają jakość i ilość kopaliny w złożu, jego formę, miąższość, głębokość zalegania, zawodnienie oraz rodzaj otaczających je skał; umożliwia to ustalenie opłacalności eksploatacji, sposobów wybierania i wzbogacania kopaliny oraz zdolności produkcyjnej kopalni. Zależnie od rodzaju wydobywanej kopaliny górnictwo można podzielić m.in. na: węglowe, rudne, solne. Do materiałów wydobywanych w kopalniach zalicza się m. in. węgiel brunatny oraz kamienny, żelazo, cynk, cynę, magnez, złoto, srebro, platynę, gaz ziemny, ropę naftową czy sól. W pracach związanych z branżą zatrudnieni są przede wszystkim górnicy, osoby dozoru ruchu oraz operatorzy maszyn i urządzeń. Górnictwo stwarza specyficzne warunki pracy, generujące wiele czynników niebezpiecznych. Do czynników niebezpiecznych stwarzających ryzyko zawodowe pracy, osób zatrudnionych w branży górniczej można zaliczyć:

 • czynniki biologiczne
 • czynniki mechaniczne;
 • czynniki chemiczne i pyły;
 • hałas i drgania mechaniczne;
 • czynniki klimatyczne;
 • zagrożenia radiacyjne;
 • odziaływanie prądu elektrycznego;
 • praca w strefie zagrożenia wybuchem