Badanie skuteczności termicznej ogrzewanych rękawic

Pracownia Ochron Rąk i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, opracowała metodę badania skuteczności termicznej rękawic wyposażonych w aktywne i pasywne źródła ciepła. Badania prowadzone są na termicznym modelu ręki wyposażonym dodatkowo w funkcję symulacji wydzielania potu, umożliwiającą symulację aktywności fizycznej pracownika podczas wykonywania czynności zawodowych

Rys.12  Działanie ogrzewanej rękawicy wyposażonej w pasywne źródło ciepła oraz znak towarowy „HEATED PPE” nadawany ogrzewanym rękawicom ochronnym

Rękawice wyposażone w źródła ciepła mogą mieć zastosowanie m.in. w budownictwie, pracach transportowych i rolnictwie.

Publikacje oraz linki:

Badanie bezpiecznego czasu użytkowania rękawic ochronnych

Pracownia Ochron Rąk i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, opracowała metodykę badawczą do symulacji warunków użytkowania rękawic ochronnych, umożliwiającą wyznaczanie czasu bezpiecznego ich użytkowania w środowisku pracy.

Właściwości ochronne rękawic powinny utrzymywać się na tym samym poziomie podczas całego cyklu ich użytkowania. W rzeczywistych warunkach użytkowania na rękawice oddziaływują dodatkowe czynniki powodujące szybszą ich utratę tj.: pot, temperatura i wilgotność w rękawicy, wielokrotne zginanie i ścieranie (Rys. 13).

Rys. 13 Badanie odporności na przenikanie olejów i smarów w celu wyznaczenia bezpiecznego czasu użytkowania rękawic ochronnych

Metoda jest adresowana dla użytkowników rękawic ochronnych. Opracowany sposób oceny czasu zużycia rękawic może być narzędziem wspomagającym w szacowaniu czasu bezpiecznego ich użytkowania na stanowiskach pracy. Zastosowanie opracowanej metody w rozwiązaniach praktycznych, może być szczególnie przydatne w dużych zakładach pracy, w których zużycie rękawic ochronnych jest znaczące i wtedy ważnym czynnikiem jest optymalizacja kosztów ich zakupu.

Publikacje oraz linki:

Badanie właściwości ergonomicznych rękawic ochronnych z zastosowaniem metody elektromiografii powierzchniowej (EMG)

Pracownia Ochron Rąk i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, opracowała metodę badania właściwości ergonomicznych rękawic ochronnych z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej (EMG). Opracowana w CIOP-PIB ocena ergonomicznych właściwości rękawic uwzględnia czynniki istotne z punktu widzenia ergonomii środków ochrony indywidualnej, poza wymaganiami wynikającymi z norm zharmonizowanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dn. 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej (Rys.14).

Rękawicom, które przejdą pozytywną ocenę laboratoryjną nadawany jest znak towarowy ERGO GLOVES (European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 30.09.2016 r., 015430135).

Rys. 14 Badania laboratoryjne uwzględniane podczas oceny właściwości ergonomicznych rękawic ochronnych oraz nadawania znaku ERGO GLOVES

Publikacje oraz linki:

Badanie izolacyjności cieplnej, mikroklimatu oraz zimna kontaktowego rękawic ochronnych w kontakcie z różnymi powierzchniami (drewno, metal, tworzywo sztuczne)

Pracownia Ochron Rąk i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, wykorzystuje metodykę badawczą do przeprowadzania badań izolacyjności cieplnej, badań mikroklimatu oraz  zimna kontaktowego rękawic ochronnych w kontakcie z różnymi powierzchniami – drewnianymi, metalowymi oraz z tworzyw sztucznych. Wymienione badania prowadzone są w dedykowanej komorze z wykorzystaniem termicznego modelu ręki. Zastosowana metodyka pozwala również na symulację warunków pocenia w rękawicach ochronnych.

Rys. 15 Termiczny model ręki wraz z elementami do badania zimna kontaktowego rękawic ochronnych w kontakcie z różnymi powierzchniami; schemat postępowania podczas badań na termicznym modelu ręki

Metoda jest adresowana dla producentów rękawic do zastosowań zawodowych i poza zawodowych oraz jednostek naukowo-badawczych w zakresie badania izolacyjności cieplnej, mikroklimatu wraz z symulacją pocenia oraz wyznaczania zimna kontaktowego w kontakcie z różnymi powierzchniami.

Publikacje oraz linki:

Badanie właściwości rękawic ochronnych z polimerowych materiałów samonaprawiających się

Pracownia Ochron Rąk i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, opracowała metodykę badawczą, służącą do oceny właściwości całogumowych rękawic ochronnych, wytworzonych z materiałów polimerowych o właściwościach samonaprawiających, stosowanych do ochrony przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. W nieautonomicznych materiałach samonaprawiających, samonaprawa następuje poprzez modyfikacje na poziomie struktury sieci i jest inicjowana za pomocą bodźca zewnętrznego – podwyższonej temperatury.

Rys. 16 Proces samonaprawy materiałów samonaprawiających polimerowych rękawic ochronnych [1, 3, 7, 9]

Metoda jest adresowana dla producentów rękawic ochronnych jako możliwość poszerzenia oferty wyrobów o niestandardowe materiały polimerowe, które pozwolą na efektywniejszą ochronę rąk przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi w środowisku pracy. Wykorzystanie systemów samonaprawiających się jest obecnie opracowywane do wdrożenia w wielu dziedzinach, głównie w przemyśle samochodowym, elektronice, medycynie, budownictwie czy lotnictwie.

Publikacje oraz linki:

1) Irzmańska E., Dyńska – Kukulska K., Jurczyk – Kowalska M., Characteristics of microstructural phenomena occurring on the surface of protective gloves by the action of mechanical and chemical factors, Polimery 59, 136 (2014) [https://www.researchgate.net/publication/262685338_Characteristics_of_microstructural_phenomena_occurring_on_the_surface_o
f_protective_gloves_by_the_action_of_mechanical_and_chemical_factors
]

2) Irzmańska E., Stefko A., Simulation method for assessing the end of service life of gloves used by workers exposed to mineral oils and mechanical factors, International Journal of Industrial Ergonomics, 47, 61-71 (2015) [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814115000402?via%3Dihub]

3) Adamus-Włodarczyk A., Irzmańska E., Brycki B., Current knowledge about self-healing polymers in the aspect of application for full-rubber protective gloves, Polimery 63 (7-8), 495-502 (2018) , [https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/229]

5) Zaborski M., Stra̧kowska A., Kosmalska A., Kompozycja elastomerowa metylowinylosilikonowa samonaprawiająca się, Patent, PL 218 804 B1, 30.01.2015

6) Adamus-Włodarczyk A., Irzmańska E., Strakowska A., Szmechtyk T., Laszczak W., Kompozycja elastomerowa na bazie kauczuku  akrylonitrylo-butadienowego o właściwościach samonaprawiających, zgłoszenie patentowe, 2019

7) Adamus-Włodarczyk A., Bacciarelli-Ulacha A., Irzmańska E., Strąkowska A., Masłowski M., Evaluation of the elastomeric composite self-repair process for the construction of protective gloves, Fibres and Textiles in Eastern Europe 26 (4), 104-110 (2018) [http://fibtex.lodz.pl/article2015.html]

8) Irzmańska E., Bacciarelli-Ulacha A., Adamus-Włodarczyk A., Strąkowska A., The effects of textile reinforcements on the protective properties of self-healing polymers intended for safety gloves, Textile research Journal vol. 90, no. 17–18, pp. 1974–1986, 2020 [https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0040517520904374]

9) Blaiszik B. J., Kramer S. L., Olugebefola S. C., Moore J. S., Sottos N. R., White S. R., Self-healing polymers and composites, ANNUAL REVIEW OF MATERIALS RESEARCH, 2010,40:179-211, DOI: 10.1146/ANNUREV-MATSCI-070909-104532 [https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-matsci-070909-104532]