Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi – rękawice zapewniające ochronę przed przynajmniej jednym z następujących zagrożeń mechanicznych: ścieranie, przecięcie ostrzem, rozdzieranie i przekłucie.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień) – rękawice zapewniające ochronę przed gorącem i/lub ogniem, występującym w jednej lub kilku następujących postaciach: płomienia, ciepła kontaktowego, ciepła konwekcyjnego, ciepła promieniowania, małych rozprysków lub dużych ilości stopionego metalu.

Rękawice chroniące przed zimnem – rękawice zapewniające ochronę przed zimnem do temperatury – 50°C, spowodowanym stratami ciepła na drodze konwekcji i przewodzenia.

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi – rękawice stanowiące barierę ochronną dla substancji chemicznych potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia (rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające).

Rękawice chroniące przed mikroorganizmami – rękawice stanowiące barierę ochronną dla czynników mikrobiologicznych takich jak bakterie, wirusy lub grzyby.