Ustawa Kodeks Pracy [1] w zakresie swojej regulacji wdraża m.in. Dyrektywę  Komisji (UE)2019/1832 z dnia 24 pażdziernika  2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej [2].

Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Ponadto, zgodnie z Art. 2379, § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Przy określaniu warunków stosowania ŚOI pracodawca powinien uwzględniać poziom ryzyka, częstotliwość ekspozycji, charakterystykę każdego stanowiska pracy i efektywność środka ochrony indywidualnej.

Podczas szkoleń pracodawca powinien informować pracownika o istniejących zagrożeniach przed którymi chronić będą pracownika stosowane ŚOI oraz o skutkach nie stosowania ŚOI, a także o tym, że ŚOI muszą być stosowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta wyrobu. Pracodawca powinien upewnić się, że instrukcja użytkowania  producenta jest w pełni zrozumiała dla pracowników. Pracodawca powinien również poinformować pracowników o sposobie przechowywania, czasie noszenia oraz ewentualnych wymianach i naprawach ŚOI oraz zapewnić uzyskanie informacji zwrotnej od pracowników w zakresie wszelkich niedogodności w czasie pracy, związanych ze stosowaniem ŚOI. Obowiązkiem pracodawcy jest również informowanie o wszelkich podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników stosujących ŚOI.

Aktem wykonawczym do Ustawy Kodeks Pracy jest m. in. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp [3]. W tym rozporządzeniu zawarte  są podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w środowisku, w tym obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej.

Z wymagań ww. rozporządzenia wynika, że ŚOI powinny:

  • być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
  • uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,
  • uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
  • być odpowiednio dopasowane do użytkownika – po wykonaniu niezbędnych regulacji,
  • w przypadku konieczności jednoczesnego stosowania kilku ŚOI – środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych,
  • być przeznaczone do osobistego użytku, stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją dostarczoną przez pracodawcę

W ramach oceny ŚOI pracodawca powinien:

  • przeprowadzić analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami,
  • określić cechy, jakie muszą posiadać ŚOI, aby zapewniały skuteczną ochronę przed zagrożeniami z uwzględnieniem ryzyka stwarzanego przez same środki,
  • porównać cechy dostępnych na rynku ŚOI z cechami, jakie muszą posiadać ŚOI przeznaczone do stosowania przez pracowników.
 

Należy podkreślić, że ocena w ramach doboru ŚOI powinna być przeprowadzana ponownie w przypadku wystąpienia zmian odnoszących się do któregokolwiek opisanego powyżej aspektu.

W rozporządzeniu [3] podane są zagrożenia oraz rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie ŚOI

Pracownik jest z kolei obowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej, dostarczonych przez pracodawcę, zgodnie z ich przeznaczeniem (Art. 211 ust. 4). Kodeksu Pracy).

Więcej informacji:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&html
_tresc_root_id=1899&html_klucz_spis=1899&html_klucz=1887&_pageLabel=P14800170401346749845063&html_tresc_id=2060

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=31893&html_tresc_id=31893&html_klucz=19558