Serwis internetowy zawierający bazę wiedzy o środkach ochrony indywidualnej opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zadanie nr 3.SP.08 pt. „Opracowanie interaktywnej bazy wiedzy o regulacjach prawnych i zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej” – główny wykonawca dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. Instytutu). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem zadania było stworzenie narzędzia przeznaczonego do upowszechniania wiedzy o środkach ochrony indywidualnej wśród pracodawców, pracowników służb BHP, producentów i dystrybutorów oraz instytucji państwowych, których obszar działania związany jest z problematyką środków ochrony indywidualnej. Zamieszczone treści przygotowano na podstawie wieloletniego doświadczenia pracowników Zakładu Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –PIB w kontaktach z odbiorcami wiedzy o środkach ochrony indywidualnej, a także wyników prowadzonych prac badawczych i rozwojowych. Serwis internetowy bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej uwzględnia informacje odnoszące się do zasad doboru poszczególnych rodzajów środków do zagrożeń, komfortu ich użytkowania, czasu bezpiecznego stosowania oraz zasad oceny stanu technicznego wynikającego z typowych procesów użytkowania. Serwis zawiera moduły tematyczne, takie jak: Budownictwo, Rolnictwo, Ochrona Zdrowia, Górnictwo, Środki Ochrony Indywidualnej oraz Przepisy Prawne.

Serwis bazy wiedzy obejmuje także moduł Szkolenia w postaci prezentacji PowerPoint i interaktywnych sprawdzianów odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Szkolenie można realizować całościowo lub fragmentarycznie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej. Wykonanie sprawdzianu wiedzy umożliwi użytkownikowi weryfikację poprawności zapamiętanych informacji. Internetowy system szkolenia może stanowić narzędzie wspierające pracodawców w wypełnieniu obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wynikających z przepisów prawa pracy.

Zachęcamy Państwa do powszechnego korzystania z tego narzędzia oraz przekazywania wszelkich sugestii co do jego dalszego rozwoju i doskonalenia na adres email: soi-info@ciop.lodz.pl